Retirement Homes / Foundations

 

  • Melathron Agoniston EOKA- Lemesos (1996)
  • Christos Steliou Joannou Foundation (2006)